Etiquetas

Tractat d'Adages

Tractat d'Adages

Benvolgut i discret llector, dos son les intencions que es pretenen al posar-te a mà este menaet de refranys, adagis o proverbis, que ara estàs fullejant: L'una es refrescar la memòria o recordació d'este insigne lexicógraf valencià del mil setcents i més, es dir, del sigle XVIII (1703-1773).
Del bon Carles ros diria el Dr. Agustí Sales, Prevere i Croniste de Valéncia i son Regne: <<...Entre tant, Carlos Ros, inclinat des de la seua puerícia a mantindre en el seu ser, com bon valencià, la perfecció de nostre vulgar idioma, pensà ocórrer en alguna cosa a la present necessitat, imprimint en 1739 un Breu Diccionari Valencià – Castella, que se despachà en poc temps...>>
Carles Ros, com es vorà per sa obra, es preocupava molt per sa Llengua Valenciana sens oblidar-se de la castellana en la que escriu encara sempre:
I en 1732 edita sa “Pràctica de Ortografia Castellana i Valenciana”.
En 1734 traurà a llum “Orige i grandees del Idioma Valenciano”...